Skip to content Skip to footer

சித்துராஜ் பொன்ராஜ்

சித்துராஜ் பொன்ராஜ் கவிதைகள்

Harlem-இல் லோர்கா ஒரு கறுப்பனின் மரணத்திற்கு ஃப்ளெமெங்கோ பாணி பாடல்.. இந்த நகரம் என்னும்                     கைத்துப்பாக்கி                  உன்னையும் என்னையும்              நிரந்தரமாய்க் குறிபார்த்தபடி                             இருக்கிறது.    நல்லதொரு கைத்துப்பாக்கி         அமைவதைப் போலவே                   கைக்கு வாகாய்     ஒரு நகரமும் எல்லோருக்கும்    அமைவது                              அவசியம்,                      ஒரு நாத்திகனுக்கு      எதிர்ப்பதற்கு வாகாய்         ஒரு கடவுள்        அமைவதுபோல் -                                என்னைக் கொலை        …

மேலும் வாசிக்க

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

[yikes-mailchimp form="1"]